Książka przychodów i rozchodów

  • wprowadzanie zapisów księgowych w Księdze i Ewidencji,
  • ocenianie dokumentów księgowych w świetle przepisów podatkowych i podejmowanie decyzji o sposobie ich zakwalifikowania w Księdze i Ewidencji,
  • ustalanie dochodu do opodatkowania oraz wysokości zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzanie oraz składaniem do ZUS deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych,,
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego oraz sporządzanie deklaracji VAT – 7, VAT-UE, jednolitego pliku kontrolnego,
  • terminowe informowanie podatkach i składkach na ubezpieczenie społeczne do zapłaty.

Cena od 250 zł netto miesięcznie

Czym jest Książka przychodów i rozchodów ?


Księga przychodów i rozchodów to jedna z prostszych form rachunkowości stosowanych przez przedsiębiorców, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa. Jest to rodzaj księgowości uproszczonej, która służy do rejestrowania i dokumentowania przychodów oraz kosztów firmy w celu ustalenia podstawy opodatkowania.

W księdze tej przedsiębiorca rejestruje swoje przychody oraz poniesione koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przychody obejmują wszelkie wpływy pieniężne i wartościowe świadczenia, natomiast koszty to wydatki związane z uzyskaniem przychodów. Księga przychodów i rozchodów umożliwia ustalenie wyniku finansowego firmy, czyli różnicy między przychodami a kosztami.

W przeciwieństwie do pełnej księgowości, księga przychodów i rozchodów jest bardziej zwięzła i nie wymaga prowadzenia pełnej analizy każdej transakcji finansowej. Jest to często preferowane rozwiązanie dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie są zobowiązane do stosowania pełnej rachunkowości.

© Copyright 2023 Conti. All Rights Reserved.